top of page
t%25C3%25A5rtbit_edited_edited.png

TJÄNSTER

RÖRINSPEKTION

En rörinspektion görs oftast i avloppsledningar, även kallat spillvattenledningar, men görs även i regn-, smält- och dräneringsledningar som gemensamt ligger under begreppet dagvattenledningar. 

VARFÖR SKA JAG FILMA MINA RÖR?

En rörinspektion kan göras av många anledningar men börjar avloppen bli gamla så är det bra att inspektera och filma avloppen i god tid för att förutse ev uppkommande problem. Vi utför rörinspektioner av avloppsledningar och dagvattenledningar oavsett dimension och ger er en statusbedömning av rörens skick.

Några anledningar till en rörinspektion kan vara:

+ Få en professionell statusbedömning av avloppens invändiga skick 
+ Inspektera ett specifikt problem som man har upplevt, tex stopp i ledningen
+ Undvika att råttor tar sig in vid hål eller sprickor
+ Förebygga framtida vattenskador
+ Fastställa om det finns några svaga punkter eller defekter​ i rörsystemet
+ Se vilka material som avloppen är gjorda av
+ Ta reda på om det finns några rotangrepp eller skarvförskjutningar
+ Att rören är äldre än åldern 30 år
+ Ta reda på om en relining är möjlig i er fastighet

HUR GÅR EN RÖRINSPEKTION TILL?

Under en rörinspektion så filmar man i röret med en inspektionskamera speciellt avsedd för just avloppsinspektioner. Vid mynningen på ett rör startar rörinspektionen varpå man sedan puttar inspektionskameran framför sig medan röret inspekteras efter skador eller andra tecken på försämrat skick eller andra problem. När kameran kommit ut hela sträckans längd eller till specifik punkt som ska filmas så startar inspelningen av röret. Filmen sparas sedan ned på ett usb-minne medan inspektionskameran backas till startpunkten igen. Filmen sparas med namn på adress, rörtyp och vilken sträcka det är. Ofta så behövs fler inspektionspunkter om det är längre sträckor eller tex en bottenplatta, då fortsätter rörinspektionen på nästa plats. En rörinspektion gör att man får bra koll på rörsystemets helhet och rörens dragningar och kopplingar. 

Rörinspektionen är ett utmärkt verktyg för att få en statusbedömning av sitt rörsystem eller avloppssystem. Filmningen av avloppet visar sedan hur aktuell en eventuell renovering av avloppen kan vara. Detta är oftast det första steget som vi rekommenderar till våra kunder.

HUR LÅNG TID TAR EN RÖRINSPEKTION?

En rörinspektion kan ta olika lång tid, allt ifrån någon timme till en dag. Detta är beroende på omfattningen av det som ska filmas och hur bra åtkomsten är. Är det tex en bostadsrättsförening där både stammar och bottenplatta som som ska inspekteras så behövs ofta ett par timmar. Är det däremot en villa i standardstorlek så tar det inte mer än någon timme i sin helhet. 

VAD HÄNDER EFTER ATT EN RÖRINSPEKTION ÄR KLAR?

När rörinspektionen är utförd, används det filmade underlaget som utgångspunkt för ett professionellt utlåtande och en ev åtgärdsplan för era rör. Vi kan då säga vilka delar som ev är i behov av relining och vilka sträckor som ser ut att hålla ett par år till. 

VAD HÄNDER OM DET ÄR STOPP I LEDNINGEN ELLER OM LEDNINGEN ÄR TRASIG?

Är det så att vi upptäcker ett stopp i rören under rörinspektionen så kan det vara så att vi behöver spola rören rena med spolbil så att det blir fritt flöde igen. Efter spolningen så inspekteras röret för att se vad orsaken till stoppet är. Skulle det visa sig att man hittar en skada på ledningen där röret är trasigt eller sprucket så har vi utrustning att “punktlaga” den skadade sträckan om det är akut eller att relina en längre sträcka om det visar sig att det finns fler sträckor där rören är i dåligt skick.

VAD ÄR EN FÖRUNDERSÖKNINGSRAPPORT?

Vid större eller mer omfattande rörinspektioner brukar vi erbjuda en sk förundersökningsrapport. Förundersökningsrapporten är en gedigen sammanställning av rörinspektionens olika delar, dess skick och övrig information.​ Denna typ av rapport rekommenderas till ex.vis BRF:er eller liknande där vi filmat av större delen av föreningens rör.

 • Vad är relining?
  Relining, rörinfodring eller stamrenovering är alla samlingsbegrepp för tekniken bakom att renovera rör från insidan och är ett modernt alternativ till det traditionella stambytet. Istället för att bila och riva i fastighetens konstruktion så gjuts det vid relining nya rör inuti de gamla. Relining är både en kostnads- och tidseffektiv metod att renovera sitt avloppssystem och kräver inga ingrepp i fastighetens konstruktion. Vi på KRI arbetar med reliningsmetoder som lämpar sig på alla typer av material såsom plast, gjutjärn och även betongrör.
 • Vilka reliningmetoder är vanligast?
  Inom relining så talar man ofta om två huvudsakliga metoder. Installation av flexibelt foder, även kallat strumpa, eller plastning som appliceringsmetod. Strumpmetoden är den metod som är mest fördelaktig bla pga dess självbärande egenskaper. Där det av specifika skäl inte går att installera foder är plastningen ett bra komplement. KRI erbjuder båda dessa relining metoder för att sömlöst kunna lösa kundens problem på smidigast sätt och efter deras förutsättningar.
 • Vad är ett stambyte?
  Ett stambyte är inte samma sak som en stamrenovering. Stambytet innebär ett omfattande ingrepp och en traditionell renovering i fastigheten då avloppsrören måste bilas fram ur fastighetens golv och väggar och sedan bytas ut manuellt. Tätskikt, ytskikt och all inredning rivs ut och ersätts med nytt. Ett stambyte tar lång tid och är ofta besvärligt för boende och hyresgäster då det ofta betyder att man måste flytta ut från sin lägenhet eller verksamhet under en längre tid. Bor man kvar så får man räkna med att vardagen full av buller, damm och mycket spring i hemmet. Ett stambyte blir det enda alternativet då man skjuter upp en åtgärd av avloppen allt för länge. Då hinner avloppens skick bli för dåligt för att kunna utföra en relining. För att avgöra detta behöver en rörinspektion utföras där man filmar rören med en specialkamera.
 • Kan man kombinera relining och stambyte?
  Det går utmärkt att kombinera relining med ett stambyte och det är väldigt vanligt att man kombinerar de båda. Oftast så görs stambytet ned till källarplanet där reliningen sedan tar vid med de mer svåråtkomliga avloppsrören i bottenplattan (under källargolvet). De synliga stammarna byts ut och samtliga ingjutna ledningarna i bottenplattan relinas hela vägen ut till den kommunala ledningen. Detta gör att man slipper bila fram dessa rör som kan ligga ingjutna flera meter under bottenplattan eller tomten. Med ett kombijobb behöver man heller inte bila upp och bryta ytskiktet i lägenheter som redan har renoverade badrum. Dessa lägenheter inspekteras först och sedan relinar man endast de gamla rören så långt som det behövs. De nya rören kopplar man sedan på de relinade rören.
 • När ska jag välja relining och när ska jag välja stambyte?
  För att kunna svara på den frågan så behöver man först veta mer om fastigheten. När är den byggd? Har ett stambyte gjorts och i sådana fall när? Det är inledande frågor som kan vara intressanta, men alla fastigheter är olika och behöver alltid sin egen bedömning. Många gånger så är man inte i behov av ett totalt stambyte. Våtutrymmen har redan renoverats. Vattenrör är ofta av koppar och kan hålla i över 100 år. Vattenrör har även egenskapen att dom kan dras om utanpå väggen så att väggar och golv inte behöver brytas upp. Avloppsstammar slits däremot ut snabbare och behöver ofta renoveras inom 30-50 år. Görs inte detta så riskerar man läckage, vattenskador och ett mer omfattande problem som följd.
 • Vad är spillvattenrör?
  Avloppsledningar även kallat spillvattenledningar är de rör som betjänar våra toaletter, badkar, duschar, kök, disk- och tvättmaskiner. KRI utför relining av avloppsrör i de flesta dimensioner och av samtliga rörtyper som gjutjärn, betong och plast.
 • Vad är dagvattenrör?
  Dagvattenledningar är de rör som betjänar stuprör, takbrunnar, spygatt (brunn utan vattenlås) och gårdsbrunnar. En relining av dagvattenrör är vanligt och är något som vi på KRI utför oavsett rörtyp och i de flesta dimensioner.
 • Hur länge håller en relining?
  Livslängden på ett relinat rör kan skilja sig åt mellan olika metoder. Praktiska tester i labbmiljö har utförts där man bland annat gör böjhållfast­hets-, belastnings-, nötnings- och korrosionstester. Testerna har alla visat på mycket lång livslängd och strumpmetoden som vi på KRI arbetar med som främsta metod har en livslängd likvärdig som ett gjutjärnsrör, alltså runt 50 år. Men man ska även ha i åtanke att livslängden på nya gjutjärnsrör kan variera.
 • Vad kostar en relining?
  Den slutgiltiga kostnaden för en relining beror på många faktorer: vilket skick är rören i, är det några kritiska problem i dagsläget, hur långa är sträckorna som behöver relinas, hur många moment skulle innehåller arbetet, hur är åtkomst till ev rensluckor m.m. Alla fastigheter är olika och har olika förutsättningar och behov så en förstudie i form av ett platsbesök är alltid ett bra första steg. Kontakta KRI idag för en offert baserad för just er fastighet.
 • Vilka är fördelarna med Relining?
  + Lägre kostnad - ca 1/3 del av ett traditionellt stambyte + Snabbare - relining är en tidseffektiv metod + Liten påverkan på boende - boende kan bo kvar hemma under arbetet + Mindre miljöpåverkan - obefintliga rivningsmassor, transportkostnader etc.
bottom of page