t%25C3%25A5rtbit_edited_edited.png

TJÄNSTER

RELINING

Relining är ett vanligt sätt att renovera sina rör i Stockholm. Många gamla hus i Stockholm har fortfarande kvar sina gamla rör och många av dom är även ingjutna. Då passar relining utmärkt som metod. KRI utför relining i hela Stockholms län men även i andra delar som ligger utanför Stockholms gränser.

Relining (även kallat rörinfodring eller stamrenovering) är ett modernt alternativ till det traditionella stambytet. Istället för att bila och riva i fastighetens konstruktion så gjuts det vid relining nya rör inuti de gamla. Relining är både en kostnads- och tidseffektiv metod att renovera sitt avloppssystem och kräver inga ingrepp i fastighetens konstruktion.
 
Inom relining så talar man ofta om två huvudsakliga metoder. Installation av flexibelt foder, även kallat strumpa, eller plastning som appliceringsmetod. Strumpmetoden är den metod som är mest fördelaktig bla pga dess självbärande egenskaper. Där det av specifika skäl inte går att installera foder är plastningen ett bra komplement. KRI erbjuder båda dessa relining metoder för att sömlöst kunna lösa kundens problem på smidigast sätt och efter deras förutsättningar.

Några fördelar med Relining:

+ Lägre kostnad - ca 1/3 del av ett traditionellt stambyte
+ Snabbare - relining är en tidseffektiv metod
+ Liten påverkan på boende - boende kan bo kvar hemma under arbetet
+ Mindre miljöpåverkan - obefintliga rivningsmassor, transportkostnader etc.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN RELINING OCH STAMBYTE?

Relining, stamrenovering, rörinfodring, stambyte. Ja, begreppen är många och kan ibland vara svåra att hålla isär. Vi ska därför försöka räta ut några av frågetecknen genom att gå igenom skillnaderna.

STAMBYTE
Ett stambyte ska inte blandas ihop med en stamrenovering. Stambytet  innebär ett omfattande ingrepp och en traditionell renovering i fastigheten. Då avloppsrören är inbyggda och ingjutna på olika sätt så måste dessa bilas fram ur fastighetens golv och väggar och bytas ut manuellt. Tätskikt, ytskikt och all inredning rivs ut och ersätts med nya. Ett stambyte tar lång tid och är ett störande ingrepp som är besvärligt för boende och företagare i fastigheten då det ofta betyder att man får flytta ut från sin lägenhet eller verksamhet under en längre tid. Får man däremot inget annat alternativ än att bo kvar hemma så får man räkna med att vardagen blir en utmaning med buller, damm och mycket spring i hemmet. 
 
Ett stambyte blir även det enda alternativet i fastigheter där man skjuter upp en åtgärd av avloppen allt för länge. Avvaktar man för länge så hinner avloppens skick bli för dåligt för att kunna utföra en relining. För att avgöra detta behöver en rörinspektion utföras där man filmar rören med en specialkamera.
 
Vi rekommenderar alltid våra kunder att börja med en rörinspektion för att kunna göra en ordentlig utvärdering och få en statusbedömning på sina rörs skick från insidan.

RELINING
Relining, rörinfodring eller stamrenovering är alla samlingsbegrepp för tekniken bakom att renovera avloppsledningar, dagvattenledningar och andra rör eller kanaler från insidan. En relining inleds alltid på samma sätt genom att man rengör ledningarna från befintlig beläggning och rost som genom åren etsat sig fast i rörväggarna. Under tiden som rören rensas så inspekteras de med en specialkamera för att säkerställa skicket på röret samt för att se till att samtlig beläggning rensas och spolas bort ordentligt innan en relining påbörjas. Rensning ska inte blandas ihop med en stamspolning då man vid en rensning rengör ledningarna mer grundligt. Rensningen görs mekaniskt med kättingar och andra rensverktyg som slår på insidan av röret och på så vis får bort både lös och hård beläggning. Resultatet av en rensad ledning är ett runt rör med majoriteten av den hårda beläggningen bortrensad.
 
När man i nästa steg utför själva reliningen så finns det olika metoder som används på marknaden men där principen alltid är densamma, man belägger röret invändigt så att ett nytt rör bildas inuti det gamla. Man kan säga att de gamla rören används som en gjutform för de nya. Vi på KRI arbetar med reliningsmetoder som lämpar sig på alla typer av material såsom plast, gjutjärn och även betongrör.

relining stockholm

KAN MAN KOMBINERA RELINING OCH STAMBYTE?

Det går utmärkt att kombinera relining med ett stambyte. Har man beslutat sig för att stambytet är det man behöver så är det ändå väldigt vanligt att man kombinerar de båda. Oftast så görs då stambytet uppåt i huset och avslutas nere vid källarplanet där reliningen tar vid med de mer svåråtkomliga avloppsrören i bottenplattan (under källargolvet). De synliga stammarna byts ut och samtliga ingjutna ledningarna i bottenplattan relinas hela vägen ut till den kommunala ledningen. Detta gör att man slipper bila fram dessa rör som kan ligga ingjutna flera meter under bottenplattan. 
 
En annan fördel med ett kombijobb är att man inte behöver bila upp och bryta ytskiktet i lägenheter som redan är renoverade. Dessa lägenheter inspekteras först och sedan relinar man endast de gamla rören så långt som det behövs. De nya rören kopplar man sedan på de relinade rören.

NÄR SKA JAG VÄLJA RELINING OCH NÄR SKA JAG VÄLJA STAMBYTE?

För att kunna svara på den frågan så behöver man så mycket bakgrundsfakta som möjligt om fastigheten. När är den byggd? Har ett stambyte gjorts och i sådana fall när? Det är inledande frågor som kan vara intressanta, men enklast är att man börjar med ett platsbesök. Alla fastigheter är olika och behöver alltid sin egen bedömning!
 
Många gånger så är man inte i behov av ett totalt stambyte, med allt vad det innebär. En lägenhetsinnehavare i en BRF hinner oftast renovera sina ytskikt själva innan de hunnit blivit allt för dåliga, vilket innebär att den kostnaden inte behöver hamna på föreningen. Vattenrör är ofta av koppar och kan hålla i över 100 år vilket är avsevärt mycket längre än avloppsstammar. Vattenrör har även egenskapen att dom kan dras om utanpå väggen så att väggar och golv inte behöver brytas upp. Detta beror såklart på förutsättningarna i fastigheten. Avloppsstammar slits ut snabbare och behöver ofta renoveras inom 30-50 år. Görs inte detta så riskerar man läckage, vattenskador och ett mer omfattande problem som följd. 
 
Föreningen har oftast ett ansvar för vertikala stammar, förgreningar, luftningar och övriga avlopp i gemensamma utrymmen som exempelvis källare, tvättstugor eller lokaler. Det är även viktigt att inte glömma de samlings avlopp som ligger ingjutna under den så kallade bottenplattan i den gemensamma källaren. Var ansvarsområden avslutas och tas vid kan variera och behöver alltid kontrolleras i föreningens egna stadgar och regler.
 
Det många föreningar gör för att underlätta för sina medlemmar vid badrumsrenoveringar är att man bjuder på de nya plaströren eller ev. den nya plastbrunnen. Detta blir i det stora hela små kostnader för föreningen jämfört med kostnaden för en totalrenovering. Samtidigt så har man i och med detta bättre förutsättningar att hålla nere avgiften för sina medlemmar och ger dom även en liten push i rätt riktning. (Obs! Gamla gjutjärnsbrunnar går bra att relina, dock vid en badrumsrenovering så är det ett krav att den byts ut)
 
Förr i tiden så hade man bara ett alternativ, nämligen att byta de befintliga rören och göra ett sk. traditionellt stambyte. Men tekniken har gått framåt och nu kan man istället renovera stammar och avlopp från insidan. En relining innebär knappa störningar för boende, men har också stora fördelar både ekonomiskt och tidsmässigt.

VAD ÄR SPILLVATTENLEDNINGAR?

Avloppsledningar även kallat spillvattenledningar är de rör som betjänar våra toaletter, badkar, duschar, kök, disk- och tvättmaskiner. KRI utför relining av avloppsrör i de flesta dimensioner och av samtliga rörtyper som gjutjärn, betong och plast.

VAD ÄR DAGVATTENLEDNINGAR?

Dagvattenledningar är de rör som betjänar stuprör, takbrunnar, spygatt (brunn utan vattenlås) och gårdsbrunnar. En relining av dagvattenrör är vanligt och är något som vi på KRI utför oavsett rörtyp och i de flesta dimensioner.

HUR LÄNGE HÅLLER EN RELINING?

Relining är fortfarande en relativt ny metod och livslängden på ett relinat rör kan skilja sig åt mellan olika metoder. Praktiska tester i labbmiljö har utförts där man bland annat gör böjhållfast­hets-, belastnings-, nötnings- och korrosionstester. Testerna har alla visat på mycket lång livslängd och strumpmetoden som vi på KRI arbetar med som främsta metod har en livslängd likvärdig som ett gjutjärnsrör, alltså runt 50 år. Men man ska även ha i åtanke att livslängden på nya gjutjärnsrör kan variera. 

VAD KOSTAR EN RELINING?

Den slutgiltiga kostnaden för en relining beror på många faktorer: vilket skick är rören i, är det några kritiska problem i dagsläget, hur långa är sträckorna som behöver relinas, hur många moment innehåller arbetet, hur är åtkomst till ev rensluckor m.m. Alla fastigheter är olika och har olika förutsättningar och behov så en förstudie i form av ett platsbesök är alltid det bästa första steget att ta. 

Kontakta oss redan idag för en offert baserad för just er fastighet!

Frågor och svar om Relining

How much are Wedding DJ's?


You're probably noticing that for some reason pricing is a controversial topic for Wedding DJ's but you shouldn't blame any of them for this because it's actually an industry wide problem, not just in Lincoln, NE. To learn more about why DJ pricing is like this, click here.
Can a Wedding DJ play ANY song?


The short answer is - yes. But you'll want to know about the limitations because there is much broader answer to this question. Click here to learn more.
How are other weddings handling the COVID-19 restrictions?


This is a difficult question to answer because every state, city and venue that we have worked at since June 2020 is handling the pandemic differently. One thing that we're seeing in common is that the tables are getting setup a lot further apart from each other and the dance floors have been a lot bigger so that dancers can spread out easier. If you'd like to read more about this, click here.
How to pick a Wedding DJ


Click here to check out a list of the top questions to ask yourself when trying to decide who the DJ should be at your wedding.
When should I book my Wedding DJ?


Our most popular dates start to fill up at least 8-12 months before the event. However, there are certain occassions when there's an opening for last minute events as well. We recommend filling out the Contact form to see if we have your date still available.
What is the average price for a DJ for a wedding?


Our pricing will vary based on several factors, such as: 1. Start and end times 2. Day of week 3. Time of year 4. Travel and lodging requirements Fill out the Contact form to speak with Derrick about our pricing.
How long have Crown DJ's been DJing?


Crown DJ's has been serving the Lincoln area for 7 years and our most experienced DJ has 15+ years of experience.
What kind of DJ equipment do you use?


We bring a state-of-the-art PA System and Dance Floor Lighting setup that has minimal wire showing and won't overpower the decorations of the room.
Do I tip the DJ?


We do not include gratuity in the final contract price. 10 – 20% is generally recommended if your DJ did a great job, but not required.
Does the DJ take song requests?


We believe that taking song requests is an important part of the job when it fits in well with what the DJ is already playing AND it's the kind of music that the client wants.
What are good songs to walk down the aisle to?


Picking out the music for your wedding ceremony is not easy. That's why we curated a list with some of our favorite songs that our past brides have picked for their wedding processional song over the years - we hope it helps! Read more